The researchers of the Agassiz project are drawn from the Department of Computer Science and Engineering and the Department of Electrical and Computer Engineering at the University of Minnesota, and the Institute of Parallel Processing at Fudan University, Shanghai, People's Rep. of China.

Faculty

Pen-Chung Yew
David J. Lilja
Wei-Chung Hsu
Antonia Zhai

Graduate Research Assistants

Tong Chen
Peng-Fei Chuang
Jinpyo Kim
Pei-Hung Lin
Venkatesan Packirisamy
Shengyue Wang
Kiran S Yellajyosula

Visiting Scholar

Fudan University

Chuan-Qi Zhu (Faculty)
Bingyu Zang (Faculty)

Alumni

Zhiyuan Li (faculty)
Peiyi Tang (visiting faculty)
Sang-Jeong Lee (visiting faculty)
Jin Lin (postdoc)
Yang Liu (postdoc)
Howard Chen
Xiang-Ying Chen
Sangyeun Cho
Lynn Choi
Yubin Cui
Xiaoru Dai
Zhenzhen Jiang
Davis Jose
Jinseok Kong
Jun Liang
Miner Liang
Hock-Beng Lim
Jenn-Yuan Tsai
Janet Wang
Bixia (Bess) ZhengHome Projects People Papers Resoures Contact